konto

Regulamin prywatności

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), (dalej zwana u.o.d.o.) przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Marciniszyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Nodi Studio Anna Marciniszyn”, ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa, NIP: 6922527411, REGON: 389179345 (dalej jako: „NodiStudio”, „Administrator” lub „my”).

 1. Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z NodiStudio możliwy jest osobiście, pod adresem ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa (lokal na rogu), za pośrednictwem adresu e-mail nodi.ceramics@gmail.com lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 663 934 786.

 1. Przetwarzanie danych

Klienci:

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, a także inne dane osobowe przekazane NodiStudio na potrzeby realizacji świadczonych usług.
 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych, w szczególności danych adresowych, jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Pełnomocnicy, przedstawiciele, osoby wyznaczone do kontaktu

 • Dane osobowe przetwarzamy na potrzeby udzielania, wymiany informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także inne dane osobowe przekazane NodiStudio zawarte w udostępnionych nam dokumentach, wiadomościach etc.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wymiany informacji – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odwiedzający oraz osoby składające zamówienie przez stronę internetową:

 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej NodiStudio, serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zaprezentowaniu sprzedawanych przez nas Produktów i świadczonych usług.
 • Składając zamówienie w Sklepie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez NodiStudio swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia (drogą elektroniczną) i realizacji umowy o sprzedaż Produktów (na warunkach wskazanych w Regulaminie), w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz – za odrębną zgodą Klienta – w celach marketingowych (informacji o programach lojalnościowych lub konkursach) lub handlowych (przedstawienia aktualnej oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostawcy:

 • Dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.
 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.
 1. Prawa

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO każda osoba jest uprawniona do otrzymania potwierdzenia czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tychże danych, w tym do uzyskania informacji m. in. o celach przetwarzania czy odbiorcach danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – zgodnie z art. 17 RODO w określonych przypadkach osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, to podejmiemy rozsądne działania, by poinformować innych administratorów przetwarzających ww. dane o przedstawionym żądaniu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli kwestionuje ich prawidłowość, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania lub jeśli osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w celu, w jakim zgoda została wyrażona.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. lub w punkcie 2.

 1. Źródła danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo samodzielnie, z własnej woli. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują. Administrator może również pozyskiwać dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych, rejestrów publicznych oraz od osób trzecich w związku ze świadczonymi usługami, na potrzeby ich realizacji.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług księgowych, informatycznych, płatniczych, audytorskich, doradczych oraz kurierskich. Wskazane podmioty mogą być odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych, bądź podmiotami przetwarzającymi dane osobowe. Jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Państwa dane mogą być również ujawnione organom publicznym (organom administracji, organom wymiaru sprawiedliwości), jednakże zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego nie są jednak uznawane za odbiorców danych osobowych.

 1. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania czy zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • z wykorzystaniem wiążących reguł korporacyjnych (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu właściwych wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

 1. Pliki „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” zwane również potocznie „ciasteczkami”. Pliki „cookies” to informacje zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie) za pośrednictwem przeglądarki www. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi, na którym osadzona jest nasza strona internetowa na odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem. Informacje te co do zasady nie stanowią danych osobowych, jednak mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji, takich jak:

 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej,
 • weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
 • personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników,
 • rekomendacji treści, rozmiaru czcionki itp.

Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Przeglądarki www domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniach końcowych – odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej pozwalające na wykorzystywanie plików „cookies” traktowane są jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoby przeglądające naszą stronę internetową mogą dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskiwać informacje o przesłaniu takiego pliku na swoje urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego działania.

Oprócz wskazanych powyżej celów związanych z konfiguracją i poprawnym wyświetlaniem naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki „cookies” w celu monitorowania działalności użytkowników w serwisie (wejść, sposobów poruszania się po stronie internetowej) za pomocą narzędzi udostępnionych przez firmę Google LLC (Google Analytics). Więcej informacji na temat plików „cookies” wykorzystywanych w ramach usług Google LLC znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/?hl=pl.

 1. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które to zmiany mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach, aktualizacji standardów prywatności.