konto

Regulamin

regulamin sklepu internetowego nodistudio.com

1.Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) Anna Marciniszyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Nodi Studio Anna Marciniszyn”, ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa, NIP: 6922527411, REGON: 389179345, tel. +48 663 934 786, ustala niniejszym regulamin zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://nodistudio.com/ (zwany dalej „Sklepem”), dalej zwany „Regulaminem”.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Internetu.
 3. Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w złotówkach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, o ile takowy jest należny).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

2.Definicje legalne pojęć zawartych w Regulaminie

 1. Sprzedawca – Anna Marciniszyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Nodi Studio Anna Marciniszyn”, ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa, NIP: 6922527411, REGON: 389179345.
 2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy – nodi.ceramics@gmail.com;
 3. Adres do doręczeń właściwy dla Sprzedawcy – ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa;
 4. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy – PL 11109018830000000148172818 (wpłaty w PLN)
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://nodistudio.com;
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3.Zawarcie i wykonanie umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj” lub „Dodaj do koszyka”;
  b) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i kliknąć przycisk „Zamówienie”;
  c) wypełnić formularz zamówienia, wprowadzając adres email, imię, nazwisko, telefon oraz adres, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”;
  d) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy lub odbiór osobisty, a następnie kliknąć „Dalej”;
  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”
  f) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
  g) dokonać płatności – w zależności od wybranego sposobu płatności – zgodnie z informacjami przekazywanymi przez operatora płatności lub przelewem tradycyjnym.
 2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość email z potwierdzeniem zamówienia oraz danymi do przelewu tradycyjnego (jeżeli taka forma płatności została wybrana). Aby zamówienie zostało zrealizowane należy opłacić je w terminie 3 dni od jego złożenia.
 3. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo wiadomość email potwierdzającą dokonanie opłaty oraz przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia.
 4. Zamówienie realizujemy najpóźniej w piątym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
 5. Składając zamówienie, akceptują Państwo warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest posiadania pełnej zdolności do czynności prawnej – tj. mieć ukończone 18 lat i nie mieć opiekunów prawnych (nie być ubezwłasnowolnionym częściowo, ani całkowicie). Konieczne jest także podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu dostawy na terenie Polski. 
 7. Sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego nie wystawia faktur VAT. Istnieje możliwość uzyskania rachunku lub paragonu.  
 8.  

 

4. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka kurierska,
  b) Paczkomat InPost,
  c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wspólna 27a, 00-519 Warszawa.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b) Płatności elektroniczne
  c) Płatność kartą płatniczą.
 3.  

 5. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z ust. 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Produktu do odbioru.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta płatności (uznania wpłaty przez rachunek Sprzedawcy). Fakt opłacenia zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji zostanie potwierdzony w stosownej wiadomości e-mail przesłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawierać będzie co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych (wtorek – sobota), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania wpłaty rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych (wtorek-sobota). O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku dostawy do kraju innego niż Polska koszt wysyłki zostanie ustalony indywidualnie.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, zostanie przesłana mailowo.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1.  

7. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są wykonane ręcznie, dlatego mogą nieznacznie różnić się od siebie oraz od zdjęć poglądowych prezentowanych w Sklepie.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. W reklamacji należy zawrzeć dane osobowe umożliwiające identyfikację Klienta, m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

9. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać podłączenie do Internetu,
  b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 47.0, Opera od wersji 32, Google Chrome w wersji 44.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 10.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,
  c) posiadać konto poczty elektronicznej,
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient, posiadało w szczególności:
  a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie z ważnej przyczyny.
 2. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.
 3. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego Regulaminu i objęcie zapisami nowego Regulaminu obowiązującej strony umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie Sprzedawcy o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowym Regulaminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach Regulaminu. W takim przypadku za wiążącą uważa się treść Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres właściwy dla Sprzedawcy.