konto

Regulamin świadczenia newsletter

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter drogą elektroniczną.
 2. Operatorem usługi jest:
 3. Nodi Studio Anna Marciniszyn z siedzibą przy ulicy Wspólnej 27a, 00-519 Warszawa NIP 6922527411 REGON 389179345
 4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer/tablet/smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, dostęp do sieci Internet oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie nodistudio.com pod adresem wrzućcie link plz
II. Przedmiot usługi Newsletter
 1. Usługa Newsletter (dalej: Newsletter), polega na przesyłaniu drogą elektroniczną przez Nodi Studio na podany przez odbiorcę adres e-mail informacji o ofercie, promocjach, usługach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach dostępnych w sklepie stacjonarnym oraz na nodistudio.com
 2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie.
III. Warunki korzystania z Newslettera
 1. Newsletter przesyłany jest bezpłatnie po spełnieniu wszystkich opisanych niżej czynności.
 2. Warunkiem korzystania z Newslettera jest zamówienie usługi poprzez:
 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
 • prawidłowe wpisanie we wskazanym formularzu oznaczonym jako „Newsletter” na stronie internetowej nodistudio.com, swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz swojego imienia i zatwierdzeniu go przyciskiem „Zapisz”.
 1. Podczas zapisu na Newsletter wymagane jest podanie własnego, aktywnego adresu e-mail oraz imienia.
 2. Po wykonaniu powyższych czynności, Nodi Studio automatycznie prześle na wskazany adres e-mail zwrotną wiadomość elektroniczną zawierającą link aktywacyjny: „Potwierdzam zapis”, który należy kliknąć, aby aktywować usługę.
 3. Zawarcie umowy na przesyłanie Newslettera następuje po aktywowaniu linku znajdującego się w przesłanej przez Nodi Studio wiadomości zwrotnej.
 4. Podanie adresu e-mail i aktywacja usługi stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy na otrzymywanie Newslettera i akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji Nodi Studio rozpocznie świadczenie usługi Newslettera.
 6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory
 7. w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
 8. z przeznaczeniem lub bez zgody Nodi Studio może stanowić naruszenie prawa.
IV. Czas trwania usługi Newslettera
 1. Umowa świadczenia usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny), do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. Zrezygnować z otrzymywania Newslettera można w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.
 4. W przypadku kiedy użytkownik rezygnuje z Newslettera za pomocą podanego w Newsletterze hiperłącza z informacją o rezygnacji, wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy
 5. Umowę o świadczenie usług Newslettera można także wypowiedzieć poprzez: skierowanie stosownego oświadczenia w zakresie rezygnacji na adres e-mail:. Nodi Studio ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez klienta.
V. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Nodi Studio dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez:
 
 •  Nodi Studio Anna Marciniszyn z siedzibą przy ulicy Wspólnej 27a, 00-519 Warszawa NIP 6922527411 REGON 389179345
 
 1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich subskrybentów w związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie Newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w którym informujemy Cię o bieżącej ofercie handlowej oraz wydarzeniach, które mają miejsce w naszych butikach stacjonarnych oraz w butiku online.
 2. Dane osobowe subskrybentów będą również przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez czas trwania usługi tj. do czasu cofnięcia zgody, w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litera f RODO). Dodatkowo przetwarzamy dane w celach dowodowych (wyrażenie zgody lub jej cofnięcie czy wątpliwości związane z prawidłową realizacją żądania w zakresie RODO).
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych subskrybentów: adres e-mail.
 4. Dane osobowe subskrybentów Newslettera będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (jeśli zajdzie taka potrzeba) lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem. Podmioty te świadczą dla nas usługi z zakresu: utrzymania IT. Działania te dotyczą np. działań marketingowych, podmiotom świadczącym usługi IT czy serwisowe, które będą przetwarzać dane za zgodą i na wyraźne polecenie Administratora.
 5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane aż do czasu wycofania zgody (co oznacza zakończenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy) oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Dane osobowe subskrybentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Zapewniamy osobom, których dane osobowe przetwarzamy, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. 10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi tj. do otrzymywania Newslettera.
 9. 11.Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być przetwarzane w celach marketingowych (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) tak, aby przedstawić Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb i preferencji, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.
 10. 12.Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności
VI. Reklamacje i pozostałe informacje
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy 
 2. Składając reklamację należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację oraz opis na czym polegały nieprawidłowości lub problemy z usługą Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 4. Nodi Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku Nodi Studio poinformuje o planowanych zmianach odpowiednio wcześniej na swojej stronie internetowej. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków Newslettera.
 5. Każdorazowo przy zmianie regulaminu subskrybent otrzyma stosowaną informację o nowej wersji Regulaminu.